Governance

 

De directie is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, danwel indicatiestelling. De raad van toezicht toetst het beleid en de besluiten van de directie. De raad van toezicht stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang van de instelling. Ook de perspectieven van direct betrokkenen (zoals cliënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing. Deze toetsing vindt plaats in de geest van de Governance Code versie 2017.

.