Leveringsvoorwaarden


Wij van Mantelzorgdiensten vinden het belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van de regels van onze dienstverlening. Op deze pagina vindt u de Algemene Leveringsvoorwaarden die behoren bij uw indicatiestelling. Deze leveringsvoorwaarden bevatten informatie over onder andere het zorgplan, uw en onze verplichtingen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

“Heeft u een klacht, vertel het ons. Bent u tevreden, vertel het anderen.”

Inhoud

1 Einde van de overeenkomst
2 De afspraken
3 Zorgplan
4 Persoonsgegevens en privacy
5 Uw verplichtingen
6 Betalingsvoorwaarden
7 Informatieverstrekking
8 Klachten en geschillen
A Bijzondere module wijkverpleging
B Overige bepalingen Indicatiestelling

1. Einde van de overeenkomst
Wanneer eindigt de overeenkomst?

De overeenkomst eindigt:
• Wanneer u de documenten van de wijkverpleegkundige naar uw zorgverzekeraar verstuurd;
• Na 3 maanden, vanaf datum huisbezoek zoals beschreven in de OMAHA aanleiding.

Kunt u de overeenkomst opzeggen?
U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen. U moet de opzegging sturen met een e-mail naar indicatie@mantelzorgdiensten.nl of per brief naar Mantelzorgdiensten, Postbus 2261, 1000CG Amsterdam.

Kunnen wij de overeenkomst opzeggen?
Wij mogen de overeenkomst opzeggen wanneer:
• de zorg die in aanmerking komt voor een Zvw-PGB indicatie niet langer nodig is. Als u denkt dat zorg nog steeds nodig is, mag u via de zorgverzekering een second opinion vragen;
• u de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat het voor ons niet (meer) mogelijk is om tot een goede indicatiestelling en dienstverlening te komen;
• er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging die wij met u hebben besproken

Wat gebeurt er bij het einde van de overeenkomst?
• U krijgt desgevraagd een kopie van uw dossier mee;
• Alleen met uw toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt;
• Als er naar ons oordeel aanleiding toe is of als wij daartoe verplicht zijn, zullen wij het zorgkantoor of de zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg informeren over het einde van de overeenkomst en de reden(en) daarvan

2. De afspraken
Wat regelen wij in de overeenkomst?
In de overeenkomst en in de aangevinkte module staan de met u overeengekomen afspraken en voorwaarden die gelden voor onze indicatiestelling en dienstverlening aan u.

Wanneer zijn de overeenkomst en de aangevinkte module van toepassing?
Vanaf de dag dat u (via onze website www.mantelzorgdiensten.nl) een PGB aanvraag bij ons indient.

Kunnen wij afwijken van de overeenkomst en de overige bepalingen indicatiestelling?
Wij wijken niet af van de overeenkomst en ook niet van de overige bepalingen indicatiestelling, tenzij wij dat schriftelijk met u overeenkomen.

Mogen wij deze overeenkomst en de overige bepalingen indicatiestelling wijzigen?
Ja, dat mag in twee situaties: als de wijziging in uw voordeel is of als de wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving.

Daarbij geldt het volgende; een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging in wet- of regelgeving treedt in werking op het moment waarop de wet- of regelgeving wijzigt. Dit is anders als wij u bij de mededeling een latere datum van inwerkingtreding doorgeven, want dan geldt die latere datum.

3. Zorgplan

Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand?
In het zorgplan worden afspraken over de uitvoering van de zorg- en dienstverlening schriftelijk vastgelegd. Het zorgplan is daarmee een overeenkomst dat helemaal op u is toegeschreven. Het zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Het zorgplan wordt opgesteld door een wijkverpleegkundige met een HBO-V diploma.

Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?
Tijdens de zorgplanbespreking evalueren wij met u het zorgplan en bespreken wij hoe de zorg- en dienstverlening verloopt en of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken dan bovendien:
• hoe u graag wilt leven en welke ondersteuning u van ons zou willen ontvangen;
• uw gezondheidstoestand, de prognose en de daarmee samenhangende risico’s voor uw gezondheid en welzijn;
• de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken;
• de medische behandelingen, als die nodig zijn;
• de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;
• welke familieleden of anderen bij de zorg- en dienstverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen

Hoe vaak wordt het zorgplan aangepast?
Binnen vier weken na het huisbezoek wordt het zorgplan opgesteld. Vervolgens wordt het zorgplan jaarlijks geëvalueerd. Na een herindicatie zullen wij er steeds binnen vier weken voor zorgen dat de uitkomsten in het zorgplan worden opgenomen. U krijgt een kopie van het zorgplan en ondertekent het dan binnen twee weken.

Moet u het eens zijn met het zorgplan?
Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het zorgplan. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorg- en/of dienstverlening, wordt dat in het zorgplan vermeld. U ondertekent het zorgplan vervolgens.

4. Persoonsgegevens en privacy
Is er een zorgdossier?
Ja. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor het stellen van een PGB indicatie. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Het zorgdossier is ons eigendom.

Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van een zorgdossier?
Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:
• als het gaat om gegevens in verband met geneeskundige behandeling geldt een bewaartermijn van vijftien jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig;
• wij mogen zonder toestemming persoonsgegevens verwerken over intern gemelde incidenten als dat noodzakelijk is voor de bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit; wij nemen de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht

Waarvoor mogen wij uw gegevens gebruiken?
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:
• kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering;
• het bijhouden van het dossier;
• de financiële afwikkeling en controle;
• intercollegiale toetsing;
• intervisie, supervisie

Wat doen wij met uw zorgdossier?
Door ondertekening van de overeenkomst geeft u ons toestemming uw gegevens te gebruiken bij de zorg- en dienstverlening. Deze toestemming is niet van toepassing op het gebruik van foto’s waarop of video’s waarin u voorkomt (bijvoorbeeld voor onze brochures of website). Daarvoor zullen wij altijd afzonderlijk toestemming aan u vragen.

Kunt u een verzoek doen tot het vernietigen van uw gegevens?
Ja, dat kan. Als u zo’n verzoek doet, dan vernietigen wij uw gegevens in principe binnen drie maanden. Maar wij vernietigen uw gegevens niet als het bewaren van die gegevens van belang is voor iemand anders dan u zelf. Wij vernietigen gegevens ook niet als dat niet mag op grond van de wet.

Mag u uw zorgdossier inzien?
Ja, u kunt vragen om uw zorgdossier in te zien. U mag ook om een kopie vragen van uw zorgdossier. Wij kunnen daarvoor een vergoeding vragen.

Laten wij uw zorgdossier door anderen inzien?
Nee, dat doen wij niet. Zonder uw schriftelijke toestemming mogen wij aan anderen geen inzage geven of aan anderen gegevens uit het zorgdossier geven, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer de Inspectie voor de Gezondheidszorg om inzage vraagt.

Anderen zijn niet:
• degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
• degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de financiële administratie richting de zorgverzekeraar te weten St. Cordaan Thuiszorg;
• degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij het uitvoeren van interne audits om de kwaliteit van de indicaties en onze dienstverlening te monitoren en bewaken te weten St. Cordaan Thuiszorg;
• uw curator/mentor of schriftelijk gemachtigde als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken

Wat gebeurt er met het zorgdossier na het einde van de overeenkomst?
Ook na beëindiging van de overeenkomst bewaren wij het zorgdossier en overige (administratieve) gegevens zo lang als dat wettelijk gezien verplicht is en krijgt u een kopie als u dat wilt.

Mogen nabestaanden het zorgdossier inzien?
Als u overlijdt, geven wij uw nabestaanden op hun verzoek alleen inzage in het zorgdossier als u vóór uw overlijden daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming volgens ons mag worden verondersteld.

Doen wij mee aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?
Nee

5. Uw verplichtingen

Wat moet u doen?
U werkt mee om ons in staat te stellen de zorg- en dienstverlening te leveren, zoals overeengekomen in het zorgplan en zoals nodig in het kader van de indicatiestelling.

Moet ik een dossier bijhouden?
Volgens het reglement van uw zorgverzekering bent u verplicht om voor uw Zvw-PGB een dossier te beheren en na het beëindigen van het Zvw-PGB voor minimaal 5 jaar te bewaren. Wij adviseren u om gebruik te maken van Caren Zorgt (www.carenzorgt.nl).

Wat mag u niet doen?
U onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers. U mag bijvoorbeeld zonder toestemming geen film- of geluidsopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en/of vrijwilligers.

U mag geen gebruik maken van fysiek- en/of verbaal geweld. Iedere vorm van dreiging en/of initmidatie naar een medewerker van Mantelzorgdiensten zal gemeld worden bij de politie.

6. Betalingsvoorwaarden
Moet u betalen voor de zorg- en dienstverlening?
U dient ons voor de zorg- en dienstverlening geen aparte vergoeding te betalen. Declaratie van onze diensten gaan direct naar de zorgverzekeraar.

7. Informatieverstrekking Informatieverstrekking

Welke informatie krijgt u?
Wij zullen ons best doen om er voor te zorgen dat u via onze website voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor het aanleveren van uw PGB-aanvraag bij de zorgverzekeraar.

Verder geven wij op onze website informatie over:
• algemene zaken die voor de dienstverlening belangrijk zijn;
• welke zorg- en dienstverlening wij bieden;
• hoe u een indicatie kan aanvragen;
• onze bereikbaarheid;
• onze klachtenregeling

Hoe geven wij informatie?
Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en gaan wij na of u de informatie heeft ontvangen en heeft begrepen.

Welke informatie krijgen wij van u?
• bij het aangaan van de overeenkomst geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon en van de persoon die door u schriftelijk is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen;
• u moet zich bij het huisbezoek legitimeren, de zorgpas van de verzekering laten zien en gedurende de looptijd daarvan als wij daarom verzoeken een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs laten zien;
• u geeft ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorg- en dienstverlening
• ook als u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert u ons daarover;
• als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt, meldt u dat zo snel mogelijk

8. Klachten en geschillen

Klachten
Wat kunt u doen met een klacht over ons?
Wij hebben een klachtenregeling voor cliënten die te vinden is op onze website.

Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?
Als een klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken; zie hierna.

Geschillen
Welke procedure geldt er bij een geschil?
Als er een geschil is tussen u en ons over de inhoud van de overeenkomst of de totstandkoming of uitvoering daarvan, kunt u een geschil aanhangig maken bij:

St. Zorgeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht

Hoe kunt u een geschil aanhangig maken?
U kunt uw klacht schriftelijk indienen door gebruik te maken van het vragenformulier van de Geschillencommissie die u kan vinden via https://www.zorggeschil.nl/melding.

Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de zorgaanbieder indiende, het geschil indienen bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?
Ja, u moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost of de klacht niet binnen de termijnen behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
Nee, u kunt ook naar de rechter gaan. Als het geschil gaat over handelen of nalaten van een BIG geregistreerde zorgverlener kunt u ook naar de tuchtrechter gaan. Als u echter voor de Geschillencommissie kiest, zijn wij aan die keuze gebonden.

Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?
Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie?
Nee, geschillen over aansprakelijkheid voor schade die een financieel belang van € 25.000 te boven gaan, worden niet behandeld door de Geschillencommissie.

* * *

A. Bijzondere module Wijkverpleging

Gelden er andere eisen aan het zorgplan dan genoemd in de Algemene leveringsvoorwaarden?
Naast de onderwerpen die worden genoemd in de leveringsvoorwaarden nemen wij in het zorgplan ook het volgende op:

• ondersteuningsvragen, zorgvragen en verpleegkundige diagnoses;
• gedelegeerde werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines;
• interventies en andere behandelingen (aard, omvang, plaats en duur);
• beoogde resultaten/doelen;
• de termijn waarbinnen een resultaat/doel behaald moet zijn;
• hoe nagegaan wordt of het resultaat/doel is behaald;
• wie (naam en functie) (de onderdelen) van het zorgplan uitvoert;
• of er sprake is van mantelzorg/vrijwilligers en welke afspraken zijn gemaakt met de mantelzorger(s); evenals de eventuele hulp die die mantelzorger/vrijwilliger aanvullend op de door ons verleende zorg kan en wil bieden

* * *

B. Overige bepalingen indicatiestelling

Zijn er aanvullende bepalingen ten aanzien van de indicatiestelling? Ja, om u goed te informeren over de zaken die specifiek gebonden zijn aan het stellen van doelmatige indicaties informeren wij u over het volgende:

Wij plannen geen huisbezoek zonder dat we de benodigde documenten voor uw PGB-aanvraag hebben ontvangen van uw arts, specialist, fysiotherapeut en/of ergotherapeut;

Als u wilt dat de indicatie op een lopende indicatie aansluit dient u ons te voorzien van de toekenningsverklaring van uw PGB;

U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie zowel op schrift als mondeling; U neemt binnen 2 weken contact met ons op indien u merkt dat er fouten staan in een van de aangeleverde documenten;

De OMAHA-aanleiding en het zorgplan dient u zelf vooraf goed te controleren. Als u eenmaal uw handtekening op het OMAHA zorgplan plaatst en de documenten naar de zorgverzekeraar stuurt, gaat u akkoord met de gestelde indicatie. Daarna brengen wij geen wijzigingen meer aan;

Het is niet toegestaan om zelf wijzigingen aan te brengen op de OMAHA aanleiding, het OMAHA zorgplan en de PGB-aanvraag deel 1. Dit zijn verpleegkundige documenten die alleen gewijzigd kunnen worden door een verpleegkundige;

U zorgt er zelf voor dat alle documenten binnen een maand na het huisbezoek inclusief deel 2 van de PGB-aanvraag wordt aangeleverd bij uw zorgverzekeraar;

Indien u ons 3 maanden na het huisbezoek benadert voor wijzigingen zijn wij gedwongen om uw aanvraag te behandelen als een nieuwe aanvraag;

Voor risicovolle en/of voorbehouden handelingen bent u in het bezit van een uitvoeringsverzoek van een medisch specialist;

Als er sprake is van een voorbehouden handeling die uitgevoerd gaat worden door een informele zorgverlener, dient u aan te kunnen tonen hoe u er voor zorgt dat deze zorgverlener te allen tijde voldoende bekwaam is om deze handelingen te verrichten;

Als u voor de zorg waarvoor u een Zvw-PGB heeft aangevraagd al zorg in natura heeft of als u al recht op de vergoeding van kosten van deze zorg heeft op het moment dat u een aanvraag voor een Zvw-PGB indient, dan moet u deze zorg zelf beëindigen;

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg die u inkoopt. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door de door u gecontracteerde zorgverleners;

U bent verplicht om minstens eenmaal per jaar mee te werken aan de evaluatie van uw zorgbehoefte als de wijkverpleegkundige, die uw zorgbehoefte heeft vastgesteld, daarom verzoekt;

U trekt zelf uw PGB in indien u niet meer aan de voorwaarden van een PGB voldoet. Deze voorwaarden zijn beschreven in het reglement van uw zorgverzekeraar;

Als u zich bij de besteding vanuit uw Zvw-PGB niet houdt aan de regels van het Reglement van uw zorgverzekering kan de zorgverzekering het aan u uitbetaalde Zvw-PGB geheel of gedeeltelijk terugvorderen. U vrijwaart de indicatiesteller, danwel de organisatie Mantelzorgdiensten en zal deze(n) volledig schadeloosstellen voor alle vorderingen van uw PGB budget door uw zorgverzekering en/of andere instanties;

De aanvraag voor een herindicatie/ verlenging van uw PGB dient u drie maanden voordat de beschikking van de zorgverzekering verloopt via de website. De verwerkingstermijn van Mantelzorgdiensten betreft 4 weken. U houdt daarbovenop rekening met onvoorziene omstandigheden waaronder het aanvragen van een zelfredzaamheidsonderzoek van een ergotherapeut. U blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties indien u de PGB aanvraag te laat indient;

Houdt u er rekening mee dat uw PGB aanvraag kan worden afgewezen indien u niet of onvoldoende kan aantonen dat u toe werkt naar verhoging of behoud van uw zelfredzaamheid;

U dient de inzet van zorg te starten nadat uw zorgverzekeraar uw PGB aanvraag heeft beoordeeld. De uitslag van deze beoordeling leest u in de toekenning van uw zorgverzekeraar;

U blijft eindverantwoordelijk voor het monitoren van het proces rondom uw indicatiestelling. Wij verwachten dat u ons contacteert als u binnen 10 werkdagen na het huisbezoek geen documenten van ons heeft ontvangen;

De indicatie wordt standaard gesteld voor 1 jaar. Voorwaarden voor een langere indicatie zijn ieder geval dat u PGB vaardig bent. Dat de zorgsituatie aantoonbaar stabiel is. En dat u proactief meewerkt met de jaarlijkse evaluaties(3).

Mondeling gemaakte afspraken met onbevoegde medewerkers van Mantelzorgdiensten die afwijken van de schriftelijke procedures zijn niet geldig.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op