Bent u op zoek naar onafhankelijke wijkverpleegkundigen die u kunnen helpen bij het aanvragen van PGB?
Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Indicatiestelling
Wijkverpleging PGB-Zvw

Het kan gebeuren dat u hulp nodig heeft bij de persoonlijke verzorging door een ziekte of een handicap. En dat u graag de regie heeft over de persoon die bij u thuis komt voor de zorgverlening. In dat geval kan een Persoons Gebonden Budget (PGB) een goede oplossing zijn.

Met een PGB kunt u zorg inkopen bij een zorgverlener van uw keuze. Een PGB wordt vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. U betaalt geen eigen risico. De aanvraag verloopt via de wijkverpleegkundige die bij thuis komt om een indicatie op te stellen.

Er zijn vier verschillende PGB vormen:

 1. U kunt een PGB aanvragen vanuit de Jeugdwet bedoeld voor kinderen tot 18 jaar
 2. U kunt een PGB aanvragen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 3. U kunt een PGB aanvragen vanuit de Wel Langdurige Zorg
 4. Bij ons kan u alleen een PGB aanvragen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

.

Wilt meer leren over de PGB? Doe dan deze test!

Procedure

l

1. De aanvraag

Via ons aanvraagformulier kunt u een aanvraag doen. U ontvangt direct van ons een mail met een machtiging. Deze kan u invullen en aan uw huisarts en/of specialist geven zodat de benodigde informatie direct naar ons verstuurd kan worden.

Wij vragen van u:

1. De episodelijst van de huisarts – dit is een overzicht met al uw medische aandoeningen. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

2. De medicatielijst van de apotheek – zo recent als mogelijk

3. Een verslag van de fysio en/of ergotherapeut

4. Het zorgplan van de vorige wijkverpleegkundige als u voor het eerst een verlenging van uw PGB indicatie bij ons aanvraagt.

5. De toekenningsverklaring van de zorgverzekeraar met de datum waarop uw PGB afloopt. Ook dit is alleen van toepassing als u een verlenging bij ons aanvraagt.

 

 

 

"

2. Het huisbezoek

Tijdens het huisbezoek wordt uitgebreid ingegaan op de ondersteuning die u nodig heeft en de ondersteuning die u vanuit uw netwerk kan verwachten. 

Samen met de wijkverpleegkundige stelt u doelen op waaraan u wilt werken. Als voorbereiding op het huisbezoek verzoeken wij u vriendelijk om het volgende klaar te leggen:

 • Uw identiteitsbewijs
 • Uw verzekeringspas

   

   

  "

  3. Het aanleveren van documenten

  De wijkverpleegkundige stuurt de aanleiding, het zorgplan en de PGB aanvraagformulieren naar u toe zodat u deze kan controleren en kopiëren voor uw eigen administratie. Neem binnen 2 weken contact op met de indicatiesteller als iets niet in orde is. U blijft verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie, zowel mondeling als schriftelijk.

  "

  4. PGB-aanvraag indienen bij uw zorgverzekering

  U vult zelf deel 2 in van de PGB aanvraagformulieren van uw zorgverzekering in.

  U dient zelf de benodigde documenten in bij uw zorgverzekering:

  – de aanleiding
  – het zorgplan
  – PGB aanvraagformulier deel 1 – ingevuld door wijkverpleegkundige
  – PGB aanvraagformulier deel 2 – ingevuld door verzekerde

  "
  Z

  5. U krijgt van de verzekering een (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing

  Krijgt u een PGB? Dan bent u budgethouder. Dat betekent dat u zelf een zorgverlener kiest. Een zorgverlener is de persoon die u helpt en verzorgt. Wij raden u aan om met een team van zorgverleners te werken zodat u altijd verzekerd ben van iemand die u kan helpen. De sociale verzekeringsbank beheert uw budget.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het PGB regelement van uw verzekering. Hierin vindt u relevante informatie aangaande uw rechten en plichten als budgethouder.

  Zelfredzaamheidsbevordering 

  Om in aanmerking te komen voor een PGB-ZVW aanvraag is het belangrijk dat u werkt aan het behoud en waar mogelijk bevordering van uw zelfredzaamheid. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een fysiotherapeut en/of ergotherapeut.  Een verwijzing kan u aanvragen bij uw huisarts.

  De ergotherapeut kan een zelfredzaamheidsonderzoek doen en op basis daarvan advies geven over hulpmiddelen die u kan gebruiken en hoe hiermee om te gaan. De fysiotherapeut is meer gericht op behandelingen bijvoorbeeld om pijnklachten te verminderen en het lichaam beter te laten functioneren. De wijkverpleegkundige zal informeren naar een verslag van de ergotherapeut of fysiotherapeut. In dit verslag beschrijft de fysio en/of ergo wat uw beperkingen zijn maar vooral ook wat uw mogelijkheden zijn ten aanzien van uw zelfzorg. 

  Veelgestelde vragen

  Ik heb met spoed een indicatie nodig, kan dat?

  Wij werken op afspraak. Het is niet mogelijk om met spoed een indicatie te vragen tenzij er sprake is palliatief/ terminale zorg. Voor deze aanvraag heeft u een PTZ verklaring nodig van uw huisarts. 

  Ik begrijp er niets van, de zorg neemt toe en toch krijg ik minder uren dan vorig jaar, hoe kan dat?

  Onze indicatiestellers houden zich aan het normenkader. De landelijke richtlijnen om te indiceren staan hierin beschreven. Aanscherping van deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat uw indicatie lager uitvalt dan voorgaande jaren. 

  Hoe lang gaat het duren voordat ik een PGB krijg?

  Dat is moeilijk te zeggen. In het algemeen kan u vanaf het huisbezoek van de wijkverpleegkundige rekening houden met vier weken verwerkingstijd voor de indicatiestelling en zes tot acht weken verwerkingstijd voor de zorgverzekering. U kan altijd bij een thuiszorgaanbieder zorg in natura aanvragen als de zorgsituatie deze termijnen niet toe laat.

  Ik ben het niet eens met de gestelde indicatie

  Wij realiseren ons dat u als mantelzorger veel tijd kwijt kan zijn aan het mantelzorgen. Conform het normenkader is het niet mogelijk om al deze uren declarabel te maken. Neem gerust contact met ons op zodat de verpleegkundige de indicatie kan toelichten. 

  Indien u het oneens blijft met de uren zullen wij dat vermelden op het zorgplan. De verzekering beoordeelt uw indicatie. Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze beoordeling een 2nd opinion krijgt van een andere organisatie.

   

  Ik wil graag een indicatie voor twee jaar kan dat?

  Wij zijn conform het normenkader verplicht om het verloop van de zorg bij u te monitoren, dat doen wij jaarlijks. Vandaar dat wij de meeste indicaties indiceren voor 1 jaar.

  Ik wil graag dat de indicatie met terugwerkende kracht ingaat

  De wijkverpleegkundige hanteert bij iedere indicatie de datum van het huisbezoek. Het is niet zomaar mogelijk om de datum van de indicatie aan te passen naar een datum in het verleden. Andersom kan het wel. Bijvoorbeeld als u overstapt van zorg in natura dat gegeven wordt door een wijkteam naar een PGB. Het is dan wel de bedoeling dat u vooraf de ingangsdatum met elkaar bespreekt en doorgeeft tijdens het huisbezoek. 

  Wat is het tarief voor een indicatiestelling?

  De kosten voor uw indicatie worden direct vergoed vanuit de basisverzekering. U ontvangt van ons geen factuur hiervoor. Dat komt doordat wij samenwerken met een gecontracteerde aanbieder St.Cordaan Thuiszorg.

   

  Indiceren jullie ook buiten Amsterdam?

  Nee, wij indiceren alleen in Amsterdam

  Indiceren jullie ook voor hulp in de huishouding, ambulante ondersteuning of intensieve kindzorg?

  Nee, wij indiceren geen hulp in de huishouding, ambulante ondersteuning (PGB-WMO), intensieve kindzorg danwel ondersteuning vanuit de langdurige zorg (PGB-Wlz). Wij indiceren alleen hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (PGB-ZVW).

  Maken jullie gebruik van beeldbellen?

  Het huisbezoek zal altijd plaats moeten vinden, ook als wij gebruik maken van beeldbellen, daarom zullen we vooraf met u bespreken of beeldbellen in uw situatie een goede optie is.

  Waarom moet ik een verslag opvragen bij de fysio en/ of ergo?

  Het is belangrijk dat u aan uw zelfredzaamheid werkt. Dat kan u bijvoorbeeld aantonen met het verslag van de fysio en/of ergo. Het is hierbij belangrijk dat wij inzage krijgen in uw zelfredzaamheid. In de beperkingen die u heeft maar ook in hetgeen u zelf kan. De ergotherapeut zal zich met name richten op de hulpmiddelen die nodig zijn in huis of op het zelfredzaamheidsonderzoek. De fysio zal zich met name richten op hoe mobiel u bent, op oefeningen om fit te blijven, op valpreventie etc. Zonder het verslag van uw fysio en/of ergo kan uw aanvraag afgewezen worden. Vandaar dat wij deze bij alle aanmeldingen opvragen.

   

  Over ons

  Wij geloven in de kracht van mantelzorgers en daarom vinden wij het belangrijk om u en uw mantelzorger te ondersteunen bij het aanvragen van een PGB-ZVW indicatie. 

  Onze wijkverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in deze indicatiestelling. Wij brengen uw hulpvraag bij u thuis in kaart en zorgen dat u zo snel als mogelijk de juiste documenten in bezit krijgt zodat u die bij uw verzekeraar kunt indienen.

  Wij begrijpen dat uw mantelzorger geen formele opleiding in de zorg heeft gevolgd en daarom helpen wij graag bij het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van zorg. En het bevorderen van preventie zodat u deze samen met uw mantelzorger kan internaliseren in de dagelijkse gewoonten. Dat doen wij onder andere via de informatie op deze website. Waar mogelijk en nodig zullen wij u verwijzen naar de aangewezen instanties.